webinar register page

Webinar banner
INTA Vietnam Roundtable Series
26/11/2021: Online Counterfeiting: Global best practices and trends in Vietnam / Hàng giả trực tuyến: Kinh nghiệm thế giới và xu hướng tại Việt Nam
01/12/2021: Non-traditional Marks in Vietnam and the World / Nhãn hiệu phi truyền thống tại Việt Nam và trên thế giới
08/12/2021: Vietnam’s Trademark Future: New Trademark Law Amendments / Tương lai của Nhãn hiệu tại Việt Nam: Những thay đổi trong pháp luật về Nhãn hiệu
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Minh Hoang.